Karşılıksız Çek Suçlarına Af Geldi Mi? (2023)

Kamuoyunda bir süredir karşılıksız çek keşide etme suçuna af getirilip getirilmeyeceği tartışılmaktaydı. Bu suçla ilgili yeni hükümler getiren 7226 Sayılı Kanun karşılıksız çek keşide etme suçlarında hapis cezası yoluna kapatmadı ya da bu suçlar için af getirmedi. Ancak borçluya borcunu ödeme ve hapis cezasından kurtulma yolunda bazı fırsatlar sundu. Bununla beraber yeni düzenlemede alacaklının menfaatini de gözeten bazı imkanlar yer aldı. Oğuz Hukuk Bürosu olarak güncel mevzuatı sürekli takip ederek; yeni yasaların iyi anlaşılması, doğru yorumlanması için sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 7226 Sayılı Kanunda yeni hükümler getirilen karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin dava ve işlerinizi alanında yetkin ekibimiz eliyle yürütmekteyiz.

7226 SAYILI YASANIN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNA İLİŞKİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER NELERDİR?

Ülkemizde son yıllarda görülen ekonomik krizle birlikte bu suçların sayısı arttı. Bu durum ticari hayatta işleri yolunda gitmeyen birçok kimsenin adli para cezası veya hapis cezası ile karşılaşmasına neden oldu. Hapis cezası ile karşı karşıya kalan işletme sahiplerinin borcunu ödemesi bu durumda daha da zorlaştı. Yeni yasa COVİD-19 salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler nedeniyle ticari hayatı daha da olumsuz etkilenen borçlulara bazı fırsatlar sunmaktadır. Bu makalemizde karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin yeni yasanın getirdiği değişiklikler ele alınmaktadır.

Yasal mevzuatımız uyarınca uygulamada “karşılıksızdır” işlemi gören çeklerle ilgili olarak alacaklı tarafından, çek keşidecisi hakkında icra ceza mahkemesine şikayet başvurusu yapılmakta, keşidecinin suçunun sabit görülmesi halinde,keşideci çekin karşılıksız kalan miktarı kadar adli para cezasına çarptırılmakta idi. Adli para cezasının ödenmemesi halinde ise adli para cezası günlüğü 100 TL’den olmak üzere hapis cezasına çevrilmekte idi. Esasen bu hükümler aynen yürürlüktedir. Ancak 7226 Sayılı Yasa ile 24.03.2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek keşide etme suçlarının cezalarının infazı durdurulmakla beraber, borçlu-hükümlüye hem hapis cezasından hem de borçtan kurtulmak için bazı taksitlendirme imkanları sunulmuştur.

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçundan Hükmedilen Hapis Cezalarına Af Geldi mi?

(Video) Karşılıksız çeke sicil affı gelecek

7226 Sayılı Kanun’un 49. maddesi ile 5941 Sayılı Çek Kanunu’na eklenen geçici 5. madde ile karşılıksız çek keşide etme suçundan hapis cezasına mahkum olanların mahkum olduğu hapis cezasının infazı durduruldu. Ancak bu hüküm 24.03.2020 tarihinden önce karşılıksız çek keşide edenleri kapsamaktadır. Bu suç nedeni ile cezaevinde olanlar infazın durdurulması nedeni ile tahliye edildi.

Ancak bu suçtan hüküm giyenlerin alacaklıya borcu devam ettiği için, yeni yasada belirtilen taksitlerin alacaklıya ödenmemesi durumunda alacaklının şikayeti ile infazı durdurulan hükmün infazının devamına karar verilebilir. Dolayısıyla 7226 Sayılı Yasa karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasının infazını durdurmakta ve alacaklıya olan borcun belirli taksitlerle ödenmesi halinde cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Ancak 7226 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasının ortadan kalkması ya da affa uğraması söz konusu değildir.

Hükmün infazının durdurulduğu süre boyunca ceza zamanaşımının işlemeyeceği de hüküm altına alınmıştır.

Yeni Yasa Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçundan Hüküm Giyen Borçluya Hangi Hakları Tanımıştır?

24.03.2020 tarihinden önce “karşılıksızdır” işlemi gören çeklere ilişkin hapis cezaların infazının durdurulması nedeni ile tahliye olan hükümlüler, tahliye oldukları tarihten itibaren 3 ay içerisinde karşılıksız çıkan çekin bedelinin ödenmeyen kısmının 1/10 ‘unu (onda birini) alacaklıya ödemeleri halinde, geri kalan borç miktarını 3 ayın bitiminden başlamak üzere 2 ayda bir olmak üzere 15 taksitte alacaklıya ödeyebilirler.

(Video) Karşılıksız Çek Ceza Zaman Aşımı

Örnek olarak borçlunun, alacaklıya olan borcu karşılığında, keşide ederek teslim ettiği çekin 120.000 TL’lik kısmı karşılıksız çıkmış olsun ve bu borç için de alacaklıya hiçbir ödememe yapılmamış olsun. Alacaklının şikayeti üzerine adli para cezasına çarptırılan ve bu cezayı da ödemediği için adli para cezası hapse çevrilen hükümlünün cezasının infazına başlanmış olsun. Çek 24.03.2020 tarihinden önce karşılıksız işlemi görmüş ise hükümlü tahliye edilecektir. Ancak çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri yani 12.000 TL’lik kısmı tahliyeden itibaren 3 ay içerisinde alacaklıya ödenmek zorundadır. Borçlu geriye kalan 108.000 TL’lik kısmı 3 aylık sürenin bitiminden başlayacak itibaren başlayacak olan 2’şer aylık taksit ödeme süreleri ile 15 taksitte her bir taksit 7.200 TL olarak ödeyebilecektir. Ödeme gerçekleştiğinde ise mahkeme borçlunun cezasını tüm sonuçları ile beraber ortadan kaldıracaktır.

7226 Sayılı Yasa’da Belirtilen Taksitlerin Ödenmemesinin Hukuki Sonucu Nedir?

Hükümlü tahliye olduktan sonra 3 ay içerisinde çek bedelinin karşılıksız kalan kısmının onda birini ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine, hükümlünün cezasının infazının devamına karar verilir. Yine 3 ayın bitiminden itibaren başlayacak 2’şer ay süreli 15 adet taksitten birinin ödenmemesi durumunda bu taksit, en sona atılarak taksitlere eklenir. Söz konusu 15 taksitten ikinci defa taksit ödenmemesi durumunda ise alacaklının şikayeti üzerine infazın devamına karar verilir.

Alacaklı Şikayet Hakkını Kullanmazsa Cezanın İnfazına Devam Olunabilir Mi?

Alacaklı şikayet hakkını kullanmazsa veya şikayet süresini kaçırırsa cezanın infazına devam edilemez. Şikayet süresi İcra Ceza Mahkemelerinin görevine giren davalarda şikayet konusu olayın öğrenilmesinden itibaren 3 ay, her halde şikayet konusu olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıldır.

(Video) 7. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu! İşte madde madde düzenlemeler...

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçundan Adli Para Cezasına Mahkum Olup Cezası Hapse çevrilen Ancak Cezasının İnfazına Başlanmayan Hükümlüler Yeni Yasadan Faydalanabilir Mi?

Kanunun lafzında “tahliye” ifadesi geçtiğinden, taksit imkanlarından sadece cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin faydalanabileceği gibi bir izlenim oluşsa da, mahkum olmuş ancak cezasının infazına başlanmamış hükümlülerin de taksit imkanlarından faydalanabileceği yönünde görüş vardır. Biz de bu görüşe iştirak ediyoruz. Bu durumda çekin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmesi için öngörülen 3 aylık süre hükmün kesinleşmesinden itibaren başlayacaktır.

Yeni Yasa Kapsamında Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçundan Aldığı Hapis Cezasının İnfazı Durdurulan Hükümlünün Adli Kontrol Altına Alınması Mümkün Müdür?

Cezasının infazı durdurulan hükümlü hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirine hükmedilebilir. Bu konuda takdir yetkisi mahkemeye aittir.

Yeni Yasanın Geçici 5. Maddesinde Belirtilen Cezanın İnfazının Devamına Dair Karar ve Diğer Kararlar Hangi Mahkeme Tarafından Verilecektir?

(Video) Çek yasası mağdurları için süre bitti

Yeni yasanın geçici 5. maddesinde belirtilen kararlar karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı cezaya hükmeden icra ceza mahkemesi tarafından verilecektir. Geçici 5. madde uyarınca verilen tüm kararlar alacaklıya da tebliğ edilecektir.

Yeni Yasanın Geçici 5. Maddesinde Belirtilen Cezanın İnfazının Devamına Dair Karar ve Diğer Kararlara Karşı İtiraz Yoluna Gidilebilir Mi?

Yeni yasanın geçici 5. maddesinde belirtilen cezanın infazının devamına dair karar ve diğer kararlara karşı şikayetçi veya hükümlü tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren kararı veren mahkemenin numarasını takip eden icra ceza mahkemesine itiraz edebilir. Sonraki numaralı mahkeme yoksa bir numaralı icra ceza mahkemesine, sadece bir icra ceza mahkemesi varsa asliye ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İcra ceza mahkemesi hakimi aynı zamanda asliye ceza hakimi ise dosya en yakın asliye ceza mahkemesine gönderilir.

Alacaklının Şikayeti Üzerine Cezasının İnfazının Devamına Karar Verilen Borçlu, Kanundaki Aynı Taksit İmkanlarından Tekrar Faydalanabilir Mi?

Borçlu yeni yasada öngörülen taksit imkanından yalnızca bir defa faydalanabilir. Alacaklının şikayeti üzerine cezasının infazının devamına karar verilmesi durumunda borcun kalan kısmını yeni yasaya göre tekrar taksitlendiremez. Ancak her karşılıksız çek keşide etme suçu ayrı ayrı değerlendirildiğinden, alacaklısı aynı olsa bile daha sonra başka bir çek borcu için taksitlendirme imkanından faydalanılabilir.

(Video) AF YÜZDE 99 DEĞİL YÜZDE 100 ÇIKACAK CEZA HUKUKÇUSU ERSAN ŞEN TV 100 DE KONUŞTU #shorts

Borçlunun, taksit sürelerini kaçırması üzerine cezasının infazının devamına karar verilmesi durumunda, borçlu kalan borcun tamamını bütün ferileriyle beraber alacaklıya öderse, mahkemece ceza bütün sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılır. Zira 5941 sayılı Çek Kanunu’na ait bu hüküm mevcudiyetini devam ettirmektedir.

Kamuoyunda bir süredir karşılıksız çek keşide etme suçuna af getirilip getirilmeyeceği tartışılmaktaydı. Bu suçla ilgili yeni hükümler getiren 7226 Sayılı Kanun karşılıksız çek keşide etme suçlarında hapis cezası yoluna kapatmadı ya da bu suçlar için af getirmedi. Ancak borçluya borcunu ödeme ve hapis cezasından kurtulma yolunda bazı fırsatlar sundu. Bununla beraber yeni düzenlemede alacaklının menfaatini de gözeten bazı imkanlar yer aldı. Oğuz Hukuk Bürosu olarak güncel mevzuatı sürekli takip ederek; yeni yasaların iyi anlaşılması, doğru yorumlanması için sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 7226 Sayılı Kanunda yeni hükümler getirilen karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin dava ve işlerinizi alanında yetkin ekibimiz eliyle yürütmekteyiz.

FAQs

Karşılıksız Çek Suçlarına Af Geldi Mi? ›

Ancak 7226 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile karşılıksız çek keşide

keşide
Keşide, bir çek veya bir poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ödeme emri niteliğindeki bu çek ya da poliçenin muhataba ibraz edilmek üzere lehdara veya hamile verilmesi.
https://tr.wikipedia.org › wiki › Keşide
etme suçunun cezasının ortadan kalkması ya da affa uğraması söz konusu değildir.

Karşılıksız çeke hapis cezası kalkıyor mu? ›

Yargıtay'daki iş yükünün azaltılmasına çare arandığı dönemde, 5941 sayılı Çek Kanunu'nda değişiklik yapan 6273 sayılı Kanun yayımlanarak[1] karşılıksız çek düzenleyenlere hapis cezası uygulamasına son verildi. Bundan böyle çeklerin kar- şılıksız çıkması halinde borçlu kişiler hapis cezası tehdidiyle karşılaşmayacaklar.

Karşılıksız çek cezası ne zaman yürürlüğe girecek? ›

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çek affı uzayacak mı? ›

Değişiklik Kanunu'nun 16. Maddesine göre, 5941 sayılı Çek Kanunu uyarınca halihazırda uygulanan, ancak 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek olan çek ibraz yasağının süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karşılıksız çek yasası değişecek mi? ›

Çek yasası değişiyor, artık hapis yok. Çek hesabı açması yasaklanmış dönemde kişi hesap açarsa 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, yasaklı kişiye hesap açan banka da 300 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

Karşılıksız çekten ne kadar hapis yatılır? ›

(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, buna rağmen çek düzenlerse, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Çek bedeli 2023 ne kadar olacak? ›

Yapılan değişikle; 31 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 3.600 TL'den 6.000 TL'ye artırılmıştır.

Çek ödemeyen hapis yatar mı? ›

Çünkü Çek Kanunu Geçici 3'üncü maddesinin 5'inci fıkrası, 31/12/2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayıyor, vadeli çeki kabul ediyor. Buna karşılık sadece çek ödenmezse, hapis cezası var, bono ve poliçesini ödemeyene hapis cezası yok.

Karşılıksız çek cezası ertelendi mi? ›

Karşılıksız çekte insan haklarına uygun düzenleme yapılması için 12 gün kaldı. Eğer 30 Haziran 2022 tarihine kadar Anayasa ve insan haklarına uygun düzenleme yapılmazsa, karşılıksız çek mahkumlarının ertelenen hapis cezalarının infazına kaldığı yerden devam edilecek.

Çek karşılıksız çıkarsa banka ne yapar? ›

Karşılıksız çeki tespit edilmesinden sonra bu çekin tahsili için icra takibi yoluna başvurulabilir. Hatta çek bir kıymetli evrak olduğunda borçlunun mal kaçırma şüphesi var ise ihtiyati haciz kararı da alınabilecektir. Çeki ciro eden kişi veya kişilere karşı karşılıksız çek için icra takibinin başlatılması gerekir.

Çek kaç yıl sonra iptal olur? ›

Kambiyo senetlerinden sayılan ve uygulamada yoğun biçimde tedavüle sokulan çekte zamanaşımı süresi üç yıldır. Hamil, çek keşidecisine, cirantalara ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma haklarını ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmeden kullanmak durumundadır.

Çek yasası ne zaman çıkacak? ›

Çek Kanunu'nda Yer Alan Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Cezasına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 18 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni çek yasası ne zaman yürürlüğe girecek? ›

YENİ ÇEK YASASI NASIL UYGULANACAK? 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6278 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5941 sayılı Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikler, kanunun yayımlandığı tarih olan 9 Ağustos 2016'da yürürlüğe girdi.

Çek karşılıksız Cıkarsa ne olur? ›

Kişinin ekonomik ve sosyal durumuna göre karşılıksız çek suçuna verilen adli para cezası değişiklik göstermektedir. Fakat belirlenen para cezası ödenmezse, hapis cezasına çevrilebilmektedir. Kişinin bir daha karşılıksız çek düzenlememesi için çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanabilmektedir.

1500 güne kadar adli para cezası ne kadar? ›

Buna göre sanık hakkında 1500 gün adli para cezası takdir edilmiş olsun. Mahkeme bu belirlemeyi yapmakla yetinemez. Gün olarak belirlediği bu cezayı 20 TL ila 100 TL (her bir gün için) arasında belirleyeceği bir miktar üzerinden paraya çevirmek zorundadır.

Adli para cezalarına af var mı? ›

Ayrıca genel olarak bakıldığında adli para cezasının affına yönelik bir kurum yoktur. Bu konuda yetki sadece TBMM'ye aittir. TBMM, diğer cezalarda olduğu gibi af çıkarma yetkisini genel af ya da özel af niteliğinde kullanma hakkına sahiptir.

5 sene hapis cezası alan ne kadar yatar? ›

– 01.07.2016 tarihinden önce ilenen 671 sayılı kanun maddesi kapsamında olan suçlarda 5 yıldan az ceza alanlar 3 gün içinde iyi hali olduğu tespit edilir ise açık ceza evine geçiş sağlanır. Diğer koşullar sağlanmış ise de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanma imkanı verilir.

5 yıl hapis cezası alan kaç yıl yatar? ›

Örneğin, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün koşullu salıverilme/şartlı tahliyesi şöyle hesaplanır: 10 yıl hapis cezasının 1/2'si 5 yıldır. 5 yıl hapis cezasından 3 yıllık denetimli serbestlik süresi düşülür, böylece bu mahkumun 2 yıl cezaevinde kalması gerektiği ortaya çıkmış olur.

7 yıl hapis cezası alan kaç yıl yatar? ›

Ayrıca hükümlülerden; 7 yıl hapis cezası alanlar 6 ay, 8 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl, 9 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl 6 ay, 10 yıl hapis cezası alanlar 2 yıl, 15 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl 6 ay cezaevinde kaldıkları takdirde tahliye olma hakkı kazanırlar.

Ödenmeyen çeklerin cezası nedir? ›

Borçlu kişi çek borcunu ödeyemediği takdirde öncelikle kişiye 1500 güne kadar adli para cezası veriliyor. Kişi kendisine verilen bu sürede borcunu ödemezse hapis cezasına çevriliyor. Her yıl binlerce karşılıksız çek mahkemeye sunuluyor.

Karşılıksız çek için banka ne kadar öder? ›

Yapılan değişikle; 28 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 2.670 TL'den 3.600 TL'ye artırılmıştır.

Çek hangi hallerde ödenmez? ›

Çekin Muhtemel Ödenmeme Nedenleri:

Aynı şekilde çekin ibraz süresinin geçirilmiş bulunması halinda banka için ödemeden kaçınma nedeni oluşturur. KENDİGELEN, “ibraz edilen çekin sahte ya da tahrif edilmiş olması da banka açısından bir ödemeden kaçınma nedeni, hatta son halde bir zorunluluk oluşturur.”

Borç yüzünden hapis yatılır mı? ›

Sadece borcun ödenmemiş olması icradan hapis cezası almak için yeterli değildir. Kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyen borçlu, ödeyeceğine dair bir taahhütname imzalar ve ödemezse taahhüdü ihlal suçu işlemiş olur. Taahhüdü ihlal suçundan dolayı hapis cezası alır.

Karşılıksız çek davası ne kadar sürer? ›

Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde başvuru yapılır. İstinaf mahkemesinin yoğunluğuna göre sonuçlanması ortalama 2 ay ile 1 yıl arasında olabilir. Kararın istinaf edilmesi halinde, karar kesinleşmez ve kararın herhangi bir yaptırımı da olmaz.

Karşılıksız çek suçu uzlaşmaya tabi mi? ›

Karşılıksız çek düzenleme suçu şikayete tabi bir suçtur. Bu suç şikayete tabi olması sebebiyle uzlaşmaya da tabi olacaktır.

Karşılıksız çek cezası adli sicile işler mi? ›

Kişinin adli sicil kaydında karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı bir mahkumiyetinin bulunup bulunmadığı ve kişinin ekonomik durumunun çek hesabı açmaya müsait olup olmadığının değerlendirilmesini sağlayan düzenleme ile, bu bilgiler ticari sır kapsamından çıkarılmış olacaktır.

Yeni çek yasası hangi çekleri kapsıyor? ›

Torba yasada görüşülen ve TBMM'de kanunlaşması beklenen düzenlemeye göre, karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021'e kadar mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak. Düzenleme 13 milyar TL'lik 180 bin çeki kapsıyor.

Bir şirketin çeki yazılırsa ne olur? ›

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı gibi yaptırımlar ile kişi karşı karşıya kalmaktadır. Burada para cezası hâkim takdirinde verilirken çek konusunda birden fazla işlemi bulunan kişi hapis cezasına da çarptırılır.

Çekin karşılığı olup olmadığı nasıl anlaşılır? ›

Findeks Karekodlu Çek Raporu, Findeks Mobil Uygulaması üzerinden çek üzerindeki karekod okutularak keşidecinin ödeme geçmişi ve çek yaprağının geçerliliğini kontrol edebileceğiniz bir rapordur.

Karşılıksız çekte suç yeri neresidir? ›

Karşılıksız çek keşide etme (düzenleme) suçuna ilişkin yapılacak yargılamada görevli mahkeme İcra Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkemeyse çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği yer, çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer, hesap sahibinin yerleşim yeri ve şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Karşılıksız çek nasıl düzeltilir? ›

MADDE 8, — Hesap sahibi, ihtar mektubunu aldığı veya 13 üncü maddeye göre almış sayıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde çek tutarını veya karşılıksız kalan bölümünü % 10 tazminatı ve faiziy le birlikte hamil adına muhatap bankaya yatırdığı takdirde çek keşide etme hakkını yeniden kazanır.

Borçlar kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar? ›

Alacaklar için zamanaşımı süresi, Borçlar Kanunu 146. – 161. maddelerde düzenlenmiştir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. Alacak zamanaşımı süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez.

Yazilan çek iptal olur mu? ›

Kanunumuza göre çek bir ödeme aracıdır. Çek kaybedildiğinde, çalındığında veya tahrif edildiğinde çekin iptal edilebilmesi için çek iptal davası açılması gerekmektedir. Mahkeme kararı olmadan bir çek iptal edilemez.

Çek iptalini kim isteyebilir? ›

Çek iptal davasının yalnızca yetkili hamil tarafından açılabileceği kabul edilmekle birlikte bu kişinin hakkın sahibi yani çekin alacaklısı olması gerekmemektedir. Öyle ki, çeki tahsil cirosu ile devralan kişinin de dava açması mümkündür.

Çek vasfını ne zaman yitirir? ›

ÇEKTE ZAMANAŞIMI

Anlaşılacağı üzere; çekte zamanaşımı süresi 3 yıldır. Dolayısıyla, zamanaşımına uğramış çek ile kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapmak mümkün değildir. Zira zamanaşına uğramış çek kambiyo senedi vasfını yitirecektir.

Ileri tarihli çek yasal mı? ›

İleri tarihli çekler, uygulamadaki adıyla vadeli çekler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 795/2 ve 5941 sayılı Çek Kanunu (ÇK) m. 3/8 ile yasal olarak da tanınmıştır.

Karşılıksız çek davası ne zaman açılır? ›

Çeklerin karşılıksız çıkması durumunda dava 3 ay içerisinde açılmalıdır. Dava hakları en çok karşılıksız çek durumlarında kullanılmaktadır. Çek kıymetli bir evrak türü olarak geçmektedir.

Karşılıksız çek davası nasıl düşer? ›

Karşılıksız kalan çek bedelini, temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişinin yargılama aşamasında ödeme yapması halinde davanın düşmesine, mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra ödemesi halinde hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir (Çek Kanunu m. 6/1) ...

Yazdırılmayan çek nasıl tahsil edilir? ›

Süresinde muhatap bankaya ibraz edilip arkası yazdırılmayan çek kambiyo vasfını yitirmiş olacağından, kambiyo senetlerine mahsus hacizyolu ile takip yapılamaz. Genel hacizyoluyla takip yapılabilir.

Çeki kim tahsil edebilir? ›

O anda nakit çıkışı yapmak istemeyen ya da mevcut nakit durumu ödemeye müsait olmayan işletmeler açısından çekler alternatif bir ödeme aracıdır. Hamil ya da lehtar olarak adlandırılan alacaklı kişi, çek üzerinde yazan tarihte ilgili banka şubesine giderek tahsilat işlemini yapabilmektedir.

2 yıl 6 AY cezanın Yatari ne kadardir 2023? ›

Sanığa verilen ceza 2 yıl 6 ay 0 gün hapis cezasıdır. Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 8 AY 1 GÜN HAPİS cezasıdır.

4 yıl hapis cezası alan ne kadar yatar? ›

4 yıl 2 ay hapis cezası 1520 gün yapmaktadır. Bu ceza infaz edilirken 1/2 indirim oranı uygulanır. (1520/2=760 gün) Hükümlü 3 yıl denetimli serbestlikten 3 yıl faydalanır ise cezaevinde 2-3 gün kaldıktan sonra tahliye edilir. Ancak denetimli serbestlikten 1 yıl faydalanır ise 1 yıl 1 ay cezaevinde kalmak zorundadır.

3 yıl hapis cezası alan kişi ne kadar yatar? ›

3.2020 öncesi işlenen suçlarda (bazı suçlar hariç) kişinin cezaevinde geçireceği süre hapis cezasının 1/2 sidir. (Denetimli serbestlik süresi 3 yıldır) 3.2020 sonrası işlenen suçlarda kişinin cezaevinde geçireceği süre hapis cezasının 1/2 sidir.

2023 af yasası kimleri kapsıyor? ›

Kanun koyucu her türlü suçu af kapsamına alabilir. Bunun tek istisnası orman suçları ile ilgilidir. Orman suçları dışındaki tüm suçların af kapsamına alınması mümkündür.

2023 yılında genel af çıkacak mı? ›

2023 genel af beklentisi devam ederken 7. Yargı Paketi TBMM tarafından kabul edildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 7. Yargı Paketi maddelerinde af ile ilgili bir düzenleme bulunmuyor.

2023 yılında vergi affı çıkacak mı? ›

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi affı borç yapılandırma paketine göre 31 Mayıs 2023'e kadar başvurular alınacak. Yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlar için geçerlidir. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.

Kaç yıla kadar hapis cezası paraya çevriliyor? ›

Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası: Kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilir. Taksirle işlenen suçlarda (Örn, trafik kazası neticesinde 2 yıl 6 ay ceza verilse bile) ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir.

Ödenmeyen çeklerde hapis cezası var mı? ›

Çünkü Çek Kanunu Geçici 3'üncü maddesinin 5'inci fıkrası, 31/12/2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayıyor, vadeli çeki kabul ediyor. Buna karşılık sadece çek ödenmezse, hapis cezası var, bono ve poliçesini ödemeyene hapis cezası yok.

Hapis cezası paraya çevriliyor mu? ›

KAÇ YILA KADAR HAPİS CEZALARI PARA CEZASINA ÇEVRİLİR? Kasıtlı olarak işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları adli para cezasına çevrilir. Taksirle işlenen suçlarda ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir.

Çekin karşılıksız çıkması halinde ne yapılır? ›

Çeki ciro eden kişi veya kişilere karşı karşılıksız çek için icra takibinin başlatılması gerekir. İcra takibinin başlatılmasıyla aleyhine icra takibi başlatılan kişiye ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine, çeki ciro eden kişi 5 gün içerisinde itiraz etmezse icra takibi kesinleşir.

6 yıl ceza alan kişi ne kadar yatar? ›

Örnek olarak 30.03.2020 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suçtan dolayı 6 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, ilk 3 yılını denetimli serbestlikle, geriye kalan 3. yılını ise Koşullu Salıverme ile cezaevi dışında tamamlayacaktır.

5 yıl hapis cezası alan ne kadar yatar? ›

Örneğin, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün koşullu salıverilme/şartlı tahliyesi şöyle hesaplanır: 10 yıl hapis cezasının 1/2'si 5 yıldır. 5 yıl hapis cezasından 3 yıllık denetimli serbestlik süresi düşülür, böylece bu mahkumun 2 yıl cezaevinde kalması gerektiği ortaya çıkmış olur.

Banka borcu yüzünden hapis yatılır mı? ›

Sadece borcun ödenmemiş olması icradan hapis cezası almak için yeterli değildir. Kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyen borçlu, ödeyeceğine dair bir taahhütname imzalar ve ödemezse taahhüdü ihlal suçu işlemiş olur. Taahhüdü ihlal suçundan dolayı hapis cezası alır.

Karşılıksız çek ödenmezse ne olur? ›

Borçlu kişi çek borcunu ödeyemediği takdirde öncelikle kişiye 1500 güne kadar adli para cezası veriliyor. Kişi kendisine verilen bu sürede borcunu ödemezse hapis cezasına çevriliyor. Her yıl binlerce karşılıksız çek mahkemeye sunuluyor.

2 YIL 6 AY cezanın Yatari ne kadardir 2023? ›

Sanığa verilen ceza 2 yıl 6 ay 0 gün hapis cezasıdır. Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 8 AY 1 GÜN HAPİS cezasıdır.

25 yıl ceza alan ne kadar yatar? ›

(AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS), 5218 sk.gereğince 25 yıl, ayda 6 gün indirim yapılmak suretiyle infaz olur.

Videos

1. Çek Yasası düzenlemesinde son gün | Çek Yasası Mağdurları Temsilcisi Haydar Zirek açıkladı
(Ulusal Kanal)
2. Çeklerde Hapis Cezası Var mı
(Aylin Göstericiler)
3. Karşılıksız Çek Suçlarında Yeni Düzenleme
(Para Durumu)
4. Gündeminizde Af Var mı ?
(Gezegen TV)
5. Rusya'da ekonomik suçlara af çıktı
(euronews (Türkçe))
6. Gürsel Baran, A Para TV’de Karşılıksız Çek Konusundaki Görüşünü Anlattı
(Ankara Ticaret Odası (ATO))
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 05/13/2023

Views: 5301

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.