Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Şikayet Hakkı (2023)

GİRİŞ

Günümüz dünyasında sıkça karşılaştığımız bir kambiyo senedi olan çek, tedavül kabiliyeti ve yaygın kullanımı sebebiyle diğer kambiyo senetlerinden ayrı bir öneme sahiptir. Bu sebeple karşılıksız çek ile karşılaşılması durumunda hangi yollara başvurulması gerektiği fazlaca önem taşımaktadır.

İşbu makalemizde karşılıksız çek keşide etmek suçunda kimlerin şikayet hakkına sahip olduğu, nasıl şikayette bulunması gerektiğini ve bu şikayet hakkının ne kadar bir sürede kullanması gerektiğine değineceğiz.

Yargıtay ve doktrindeki çoğunluk görüşe göre çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 692 ve 735 maddeleri arasında düzenlenmiş bir kıymetli evrak olup sıkı şartlara tabi olan bir ödeme vasıtasıdır. Çek hukuki itibariyle nitelikli bir havaledir. Yani daha açık olarak çek üzerinde yazılı belli bir tutarın, belli bir kişiye, emrine taşıyıcısına(hamiline) ödenmesi konusunda bankaya hitaben yazılmış ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme emridir. Çeklerde muhattap daima bankadır ve çekte 3 taraf bulunmaktadır. Bunlar çeki düzenleyen yani çek düzenlemekle borç altına giren kişi olarak keşideci(düzenleyen), çekin ilk düzenlediği anda çek üzerindeki hak sahibi yani alacaklı olan kişi olarak Lehtar ve çeki ödeyecek kişi olarak Muhataptır (Banka). Çeklerde keşideci ve lehtar, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Bu açıdan aralarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Çekte bulunması gereken zorunlu unsurların birisinin bulunmaması halinde çek, çek olma vasfını yitirir kambiyo senedi ve kıymetli evrak olmaktan çıkar. Bu durumda çekten kaynaklanan haklar kullanılamaz duruma gelir ve alacak hakkı tehlikeye düşmüş olur.

Çekte bulunması gerekli zorunlu unsurlar ise Türk Ticaret Kanunu’nun 780. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir;

 1. Senet metninde “çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde “çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
 2. Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi,
 3. Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını,
 4. Ödeme yerini,
 5. Düzenlenme tarihini ve yerini,
 6. Düzenleyenin imzasını,
 7. Banka tarafından verilen seri numarası,
 8. Karekod içerir.

Çekte bu zorunlu unsurlar dışında ayrıca Türk Ticaret Kanunu madde 781’nin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen alternatif zorunlu unsurların en az birinin bulunması da gerekmektedir. Tüm bunların yanında geçerli bir çek oluşturabilmenin diğer bir şartı da çeke yazılması kanunen caiz olmayan bir unsurun yazılmamış olmasıdır.

(Video) KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU

Yeni düzenleme ile ” karekod” ve ” banka tarafından verilen seri numarası”, çekin zorunlu unsurlarına dahil edilmiştir.

Yukarıda da açıklandığı üzere belirtilen unsurların çekte bulunması zorunlu şart olup bulunmamaları halinde çekin çek olma vasfını yitireceği kanun hükmünde açıkça düzenlenmiştir. Bu unsurların bulunmaması halinde çekle sağlanan hakların kullanılamayacağı gibi çekte karşılıksızdır işlemi de yapılamayacaktır. Karşılıksızdır işleminin yapılamaması sebebiyle karşılıksız çek keşide etmek suçu için şikayet yoluna da başvurulamayacaktır.

Çekin ne olduğunu kısaca belirttikten sonra işbu makalemizde karşılıksız çek keşide etmek suçunda şikayet hakkının kime ait olduğunu, nasıl kullanıldığını, bu şikayet hakkının ne zaman, ne kadar süre içerisinde kullanılması gerektiğine ve devamında ise bunun sonuçlarına değinilecektir.

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU NEDİR?

Çekin ödenmek üzere bankaya ibraz edildiği halde bankada nakit karşılığın bulunmaması halinde ortaya çıkan suça karşılıksız çek düzenleme suçu denir. Bu suça uygulamada karşılıksız çek keşide etme suçu da denilmektedir.

ŞİKAYET HAKKI SAHİBİ KİMDİR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki karşılıksız Çek düzenlenmesi sebebiyle şikayet hakkını kullanabilmek ve diğer hukuki yollara başvurabilmek için Türk Ticaret Kanunu madde 796’daki yasal süreler içerisinde ve Çek Kanunu madde 3’te belirtildiği gibi çekin muhatap bankaya ibraz edilerek yine yasal süreler içerisinde karşılıksızdır işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Zira bu durum 5941 sayılı Çek Kanunu madde 3’te ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

(Video) Karşılıksız çek keşide etme suçu | Avukat Hasan Tok

“MADDE 3 – (1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.”

(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır.

(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz.

(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, icra mahkemesine şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.

(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanunun’un 707’nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.”

İlgili kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere şikayet hakkının kullanılabilmesi bazı şartlara tabi tutulmuştur. Bu şartların sağlanması halinde şikayet hakkı kullanılabilecek ve sonuca varılacaktır. Bu sebeple hukuki sonuç alabilmek için bu şartların sağlanması önemli olup hak sahibi lehine bir durum oluşturacaktır.

(Video) Karşılıksız Çek Ceza Zaman Aşımı

Türk Hukukunda karşılıksız çek keşide etmek suçtur. Karşılıksız çek keşide etme suçu, hamilin şikâyetine bağlıdır. Başka bir ifadeyle karşılıksız çek keşide etme suçu şikâyete bağlı suçlardandır. Şikâyete bağlı suçlarda şikâyet cezalandırılma koşuludur. Cezalandırılma koşulları, suçun bütün unsurları ile tamam olmasından sonra meydana gelen ve söz konusu suçtan failin cezalandırılabilmesine imkân veren hallerdir.

Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu şikayete tabi olup; şikayet hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı ve devredilemez bir hak olması sebebiyle yalnızca çeki bankaya ibraz eden yetkili hamile tanınmıştır. Hamil, çeki usulüne uygun olarak en son devralan ve elinde bulunduran kimsedir.

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. Maddesi’nin 1. Fıkrası hükmüne göre ”… çekle ilgili olarak ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında hamilin şikayeti…” ifadesinden, şikayet hakkına sahip olan kişi , banka ve cirantalar değil, çeki elinde bulunduran hamil olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 10.05.2018 tarihli 2018/3072 Esas, 2018/5874 K. sayılı kararında, şikayet hakkının; çeki tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamile ve hamilin başvuru hakkını kullanarak cirantalardan birine başvurarak çek bedelini tahsil etmesi halinde, çekin bedelini ödeyen cirantanın da şikayet hakkının bulunduğunu karar vermiştir. Ancak bu cirantanın çekte ”karşılıksızdır” işlemi yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran ve aynı zamanda ” karşılıksızdır” işlemi yapılmadan önceki dönemde geçerli ve meşru ciranta olması gerektiği belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere yalnızca hamile ait olan şikayet hakkı, Yargıtay Ceza Dairesince, değişikliğe gidilerek, hamilin başvuru hakkını kullanarak cirantalardan birine başvurarak çek bedelini tahsil etmesi halinde, çekin bedelini ödeyen geçerli ve meşru cirantanın da şikayet hakkına sahip olacağına karar vermiştir.

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMKE SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu nedeni ile yargılama yapma görevi Çek Kanunu’nun 5/1. maddesi gereği icra ceza mahkemelerinindir.
Yetkili mahkeme ise çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği yer, çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer, hesap sahibinin yerleşim yeri ve şikayetçinin yerleşim yeri mahkemesidir.

(Video) KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEYENE HAPİS CEZASI VERİLİYOR MU?

Çek Kanunu Madde 5 (1); Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

ŞİKAYET SÜRESİ

Hamilin karşılıksız çek keşide etmek suçu nedeniyle şikayet hakkı süresi 2004 sayılı İcra ve İflas kanunu madde 347’de düzenlenmiştir. Hükme göre ”…Bu Bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer…”. Belirtildiği üzere bu süreler içerisinde şikayet hakkının kullanılmaması hak kaybına sebebiyet verecektir.

SUÇUN FAİLİ

Karşılıksız çek keşide etmek suçunun faili 5941 sayılı Çek Kanunu madde 5/1 uyarınca …Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında… Denilmek suretiyle ceza yaptırımının fail olabilecek kişiler yönünden bir kısıtlamaya gidildiği, herkesin bu suçun faili olmadığı, suçun, fail açısından özgü suç olduğu anlaşılmaktadır. Suç faili kısmen veya tamamen karşılıksız kalan çeklerde, çekin karşılıksız kalmasına sebebiyet veren kişi olarak tanımlanmıştır.

SONUÇ

Sonuç olarak yukarıda da ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere kambiyo vasfına haiz olabilmesi için gerekli kayıtları taşıyan çekin hamili veya hamilin başvuru hakkını kullanarak cirantalardan birine başvurarak çek bedelini tahsil etmesi halinde, çekin bedelini ödeyen geçerli ve meşru ciranta çeki elinde bulundurmak koşuluyla yasal süresi içerisinde muhatap bankaya ibraz edipte karşılıksızdır işlemine tabi tuttuğu çekten doğan şikayet hakkını, kanunda belirtilen süreler içerisinde karşılıksızdır işlemine sebebiyet vermiş olan suçun failine karşı şikayette bulunabilir.

(Video) Dr. Murat Can Atakan- Kıymetli Evrak Hukuku- Ders 17: Çekin Ödememesi, Karşılıksız Çek

KAYNAKLAR

 • PULAŞLI, Hasan, Kıymetli Evrak Hukukun Esasları, Adalet Yayınevi, yenilenmiş 8. baskı Ankara Haziran 2020
 • Yrd. Doç. Dr. Muharrem GENÇTÜRK, (2010), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2010, 237 – 257 , Dergi Park
 • ÖZTÜRK, Ali, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ve TÜRKİYE UYGULAMASI, İstanbul,2006 Yök Tez
 • 5941 sayılı Çek Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
 • Sinerji Karar arama programı
 • Türkiye Barolar Birliği Dergisi, İBRAZ EDİLEN ÇEKLE İLGİLİ OLARAK KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASI HALİNDE NASIL BİR YAPTIRIM UYGULANMASI GEREKTİĞİ SORUNU, Zeki YILDIRIM, Ekrem ÇETİNTÜRK
 • Prof. Dr. Celal GÖLE, Kıymetli Evrak Hukuku Ders Kitabı, Genişletilmiş onuncu bası, Ankara, Ağustos 2021
 • GEZER, Bilal, Av. Kıymetli Evrak Hukuku çalışma notları, İstanbul,2022
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM, Doç. Dr. Uğur ERSOYÇÜHFD – C. 5 – S. 1 – Nisan 2020 – s. 1499-1518
 • Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), Temmuz 2010, Yıl:1, Sayı:2
 • 5941 Sayılı Çek Kanununa Göre Karşılıksız Çek Düzenleme SuçuMeryem GÜNAY- Mehmet GÜNAY
 • Yargıtay kararları

FAQs

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Şikayet Hakkı? ›

Karşılıksız çek keşide etme suçunda görevli mahkeme, icra ceza mahkemeleridir. Bu suç, şikayete tabi bir suç olup, İcra ve İflas Kanunu m.347'de yer alan düzenleme gereğince şikayet süresi fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halükarda fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıldır.

Karşılıksız çek şikayeti kime karşı yapılır? ›

Maddesi'nin 1. Fıkrası hükmüne göre ”… çekle ilgili olarak 'karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında hamilin şikayeti…” ifadesinden, şikayet hakkına sahip olan kişi , banka ve cirantalar değil, çeki elinde bulunduran hamil olduğu anlaşılmaktadır.

Karşılıksız çek suçu şikayete bağlı mı? ›

Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu şikayete tabi olup; şikayet hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı ve devredilemez bir hak olması sebebiyle yalnızca çeki bankaya ibraz eden yetkili hamile tanınmıştır.

Karşılıksız çek şikayet süresi ne zaman başlar? ›

Şikâyete tabi suç olan karşılıksız çek düzenleme suçunda, şikâyet hakkı çekin yetkili hamiline ait olup şikâyet süresi çekin bankaya ibraz edildiği günden itibaren üç aydır.

Karşılıksız çek suçu uzlaşmaya tabi mi? ›

Karşılıksız çek düzenleme suçu şikayete tabi bir suçtur. Bu suç şikayete tabi olması sebebiyle uzlaşmaya da tabi olacaktır.

Yeni torba yasasında çek affı var mı? ›

Ancak 7226 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasının ortadan kalkması ya da affa uğraması söz konusu değildir.

Karşılıksız çek için hapis cezası var mı? ›

Karşılıksız Çek Nedir? Karşılıksız çekten dolayı alacaklının şikayetçi olması durumunda, borçlu karşılıksız kalan çek bedelinin yanı sıra bir de adli para cezası ödemek zorunda olup, bu para cezasını süresinde ödeyememesi durumunda hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

Karşılıksız çek keşide etme suçunda kast aranır mı? ›

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇUNDA KAST UNSURU

Suç bir objektif sorumluluk suçudur. Failin kastının önemi bulunmamaktadır. Çekin çalınması ya da kaybolması halinde failin cezalandırılmasının önüne geçilebilir.

Ödenmeyen çeklerin cezası nedir? ›

Borçlu kişi çek borcunu ödeyemediği takdirde öncelikle kişiye 1500 güne kadar adli para cezası veriliyor. Kişi kendisine verilen bu sürede borcunu ödemezse hapis cezasına çevriliyor. Her yıl binlerce karşılıksız çek mahkemeye sunuluyor.

Karşılıksız çekte adli para cezası kime ödenir? ›

1) Adlî para cezası, TCK m. 52/1 hükmünde belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 2) Adlî para cezasını içeren ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

Karşılıksız çek cezası ne zaman yürürlüğe girecek? ›

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çekin karşılıksız çıkması halinde ne yapılır? ›

Çeki ciro eden kişi veya kişilere karşı karşılıksız çek için icra takibinin başlatılması gerekir. İcra takibinin başlatılmasıyla aleyhine icra takibi başlatılan kişiye ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine, çeki ciro eden kişi 5 gün içerisinde itiraz etmezse icra takibi kesinleşir.

Karşılıksız çek cezası nasıl düşer? ›

Yargılama aşamasında karşılıksız kalan çek bedelinin çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi halinde mahkeme tarafından davanın düşmesine karar ...

Karşılıksız çek davası ne kadar sürer? ›

Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde başvuru yapılır. İstinaf mahkemesinin yoğunluğuna göre sonuçlanması ortalama 2 ay ile 1 yıl arasında olabilir. Kararın istinaf edilmesi halinde, karar kesinleşmez ve kararın herhangi bir yaptırımı da olmaz.

Uzlaşma olmazsa ne olur? ›

Uzlaşma, bir davada davacı ve davalının anlaşması sonucunda yargılamanın sona ermesidir. Uzlaşma olmazsa ne olur sorusunun yanıtı ise davanın mahkemede yargılanmasına devam edecek olmasıdır.

Karşılıksız çek cezası ertelendi mi? ›

Karşılıksız çekte insan haklarına uygun düzenleme yapılması için 12 gün kaldı. Eğer 30 Haziran 2022 tarihine kadar Anayasa ve insan haklarına uygun düzenleme yapılmazsa, karşılıksız çek mahkumlarının ertelenen hapis cezalarının infazına kaldığı yerden devam edilecek.

Ödenmeyen çekten kim sorumludur? ›

Bu yasal düzenlemeye göre çek sahibi şirketin Anonim Şirket olması halinde Yönetim Kurulu üyeleri, Limited Şirket olması halinde şirket müdürü suçun faili olarak cezai sorumluluk altındadır.

15 ay hapis cezası alan ne kadar yatar? ›

7 yıl hapis cezası alanlar 6 ay, 8 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl, 9 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl 6 ay, 10 yıl hapis cezası alanlar 2 yıl, 15 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl 6 ay cezaevinde kaldıkları takdirde tahliye olma hakkı kazanırlar.

Mahkemenin verdiği para cezası ödenmezse ne olur? ›

Adli para cezası ödenmediği takdirde; mahkeme, mahkumiyet hükmünde 1 gün karşılığında ne kadar para ödenmesine karar vermişse, adli para cezası o miktar üzerinden hapis cezasına çevrilir.

1500 güne kadar adli para cezası ne kadar? ›

Buna göre sanık hakkında 1500 gün adli para cezası takdir edilmiş olsun. Mahkeme bu belirlemeyi yapmakla yetinemez. Gün olarak belirlediği bu cezayı 20 TL ila 100 TL (her bir gün için) arasında belirleyeceği bir miktar üzerinden paraya çevirmek zorundadır.

Karşılıksız çek ödenmezse ne olur? ›

Borçlu kişi çek borcunu ödeyemediği takdirde öncelikle kişiye 1500 güne kadar adli para cezası veriliyor. Kişi kendisine verilen bu sürede borcunu ödemezse hapis cezasına çevriliyor. Her yıl binlerce karşılıksız çek mahkemeye sunuluyor.

Çek hangi durumlarda geçersiz olur? ›

Çekin ödenmesinin bir şarta bağlanması durumunda çek geçersiz hale gelir. Çek ile ödenecek meblağın para olarak gösterilmesi zorunludur. Para dışında başka değerlerin verilmesi ile çekin tanzim edilmesi mümkün değildir33. Çekteki meblağın sadece yazı ile veya sadece rakamla ifade edilmesi mümkündür.

Karşılıksız çek keşide etme suçu ne zaman oluşur? ›

Karşılıksız çek düzenleme suçunun oluşması için, çek üzerinde yazılı bulunan keşide tarihine göre kanuni ibraz süresinde bankaya ibraz edildiğinde çekte yazılı olan miktarın kısmen veya tamamen karşılıksız çıkması, banka tarafından çek suretinin arka yaprağına karşılıksızdır işlemi yapılması gereklidir.

Yazdırılmayan çek nasıl tahsil edilir? ›

Süresinde muhatap bankaya ibraz edilip arkası yazdırılmayan çek kambiyo vasfını yitirmiş olacağından, kambiyo senetlerine mahsus hacizyolu ile takip yapılamaz. Genel hacizyoluyla takip yapılabilir.

Karşılıksız çekte hapis cezası ne zaman kalktı? ›

2012 yılında karşılıksız çeke yönelik hapis cezası kalktı.

Videos

1. Karşılıksız Çek Nedir? Karşılıksız Çıkan Çek Nasıl Tahsil Edilir?
(Fon Radar)
2. ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI | İCRA HUKUKU | PRATİK HUKUK
(Pratik Hukuk)
3. Yazdığı çek karşılıksız çıkanlara hapis cezası verirken dolandırıcıları affediyorsunuz
(M. Akif Hamzaçebi)
4. Karşılıksız Çek İçin Dava Açma Süresi
(Aylin Göstericiler)
5. İŞİN UZMANI / BİLAL ÇELİK - AVUKAT / KARŞILIKSIZ ÇEKLER VE HUKUKİ SÜREÇLERİ
(İŞİN UZMANI)
6. Karekodu kopyalanmış ikiz çekle dolandırıldılar
(Demirören Haber Ajansı)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 03/18/2023

Views: 5347

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.