Jurix | Çekte Zamanaşımı (2023)

Statute of Limitations for Checks

Kambiyo senetlerinden sayılan ve uygulamada yoğun biçimde tedavüle sokulan çekte zamanaşımı süresi üç yıldır. Hamil, çek keşidecisine, cirantalara ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma haklarını ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmeden kullanmak durumundadır. Makalede çekte zamanaşımı ile ilgili TTK m.814 ve 818 yollamasıyla m.750 ve 751. hükümleri inceleme konusu yapılmıştır.

Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı, Zamanaşımını Kesen Sebepler, Zamanaşımına Uğramış Çek Hamilinin Başvurabileceği Olanaklar, Çeki Ödeyenin Kendi Cirantasına Yaptığı Takipte Zamanaşımı.

Statute of limitations for check which is counted among the bills of exchange and put in circulation intensively in practice is three years. The bearer should enjoy the right to make any application against check drawer, endorsers and other check debtors within three years as of the termination of the period of submission. In the article provisions of articles 750 and 751 are taken as subject of study with references from article 814 and 818 of the Turkish Commercial Code with regards to the statute of limitations for checks.

Commencement of Statute of Limitations, Grounds Cutting the Statute of Limitations, Remedies those can be Applied by the Bearer of Check Prescribed, Statute of Limitation for the Proceedings Made Against the Endorser of the Check Payer.

- İlgili Madde

TTK m.814- (1) Hamilin, cirantalarla, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

(2) Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar”.

- TTK m.818- (1), p: Poliçeye ait aşağıdaki hükümler çek hakkında da uygulanır:

p) Zamanaşımının kesilmesine dair 750 ve 751’inci maddeler.

(Video) KE-8: ZAMANAŞIMI (BONO VE ÇEK) VE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME [Kıymetli Evrak Hukuku - Uzaktan Öğretim]

- Açıklama

(Video) ÇEKLERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR? / Av. Dilara Fidan Yılmaz

Bu sürenin başlangıcı, çekin muhataba yasal ibraz süresinin bitiş tarihidir. Bilindiği gibi çek ödeme için bankaya (muhatap) ibraz edilir. İbraz süreleri TTK m.796 uyarınca 10 gün, 1 ay, 3 aydır. Bu ibraz sürelerinin başlangıç tarihi ise, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihtir. Keşide tarihi, çekin gerçekten tedavüle çıkarıldığı tarih olmayıp, üzerinde yazılı olan tarihtir. Örneğin takibe konu çekin üzerinde keşide tarihi 25.12.2010’dur. On günlük ibraz süresi 4.1.2011 tarihinde sona ermektedir. TTK m.817 uyarınca süreler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz yani hesaba katılmaz. Bu nedenle zamanaşımı süresi 5.1.2011 tarihinden itibaren başladığının kabulü gerekir. Aynı kanunun 814. maddesi uyarınca 3 yıllık zamanaşımı süresi 5.1.2014 tarihinde dolmaktadır. Takibin bu tarihe kadar yapılması halinde zamanaşımı gerçekleşmemiş kabul edilir.

Çek yönüyle zamanaşımı süresinin başladığı tarihte hangi yasa yürürlükte ise, o yasada öngörülen zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. Zamanaşımı süresi 6762 sayılı TTK’nın 726’ncı maddesini değiştiren 6273 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin yürürlüğe girdiği 3.2.2012 tarihinden önce ibraz süresi dolan çeklerde altı ay, ibraz süresi bu tarihten sonra dolan çeklerde ise üç yıldır.

Çeklerde zamanaşımını kesen nedenler tıpkı bonolardaki gibidir. İlgili m.750 ve m.751 hükümleri çekler yönüyle de uygulanacaktır. Bu durumda zamanaşımını kesen sebepler; dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesiyle kesilir. Bu kesilmenin hükümlerine ilişkin m.751’e göre; zamanaşımını kesen işlem, kimin hakkında meydana gelmişse ancak ona karşı hüküm ifade eder. Zamanaşımı kesilince, süresi aynı olan yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar.

Yetkisiz icra dairesinde yapılan takip ile de zamanaşımı kesilir. Ne var ki, merci nezdinde yapılan itiraz veya şikâyet başvurusu ile zamanaşımı kesilmiş olmaz.

Zamanaşımı kesildikten sonra süresi aynı olan yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Takibin de bu yeni zamanaşımı süresi içinde yapılmış olması gerekir. Takiple zamanaşımı kesildikten sonra, icra dosyası yasada öngörülen bu sürede takipsiz bırakılmaması zorunludur. Aksi halde itiraz tarihine göre zamanaşımı gerçekleşmiş olur. Böyle bir durumda ise borçlunun zamanaşımı itirazı kabul edilerek takip iptal edilir.

Çek niteliğinden yoksun bir senet ile başlatılıp kesinleşen bir takipte, takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde işleyecek zamanaşımı süresi TTK m.814’e göre değil; TBK m.146’ya göre hesaplanır.

Keza, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu yerine, genel haciz yolu ile takibin yapılmış olması, bu çekin niteliğini değiştirmeyeceği için, çekle ilgili olarak zamanaşımı itirazının TTK m.814 hükmüne göre değerlendirilmesi gerekir.

(Video) Çeklerde Zamanaşımı

Zamanaşımı hesaplaması çekin ibraz müddetinin bitimiyle takip tarihi arasındaki süre olduğu dikkate alınarak yapılacaktır. Yargıtay 19. HD’nin 2.4.2009 tarihli ve 7142/2682 sayılı kararına göre; çek usulüne uygun ibraz edilmişse, çek kambiyo vasfını kaybetmeyeceği için çek hamili alacaklı, ister genel haciz yoluyla isterse kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapabilir.

Zamanaşımının kesilmesi için örneğin alacaklının haciz talebinde bulunması yeterli değildir, ayrıca bu haciz işlemine ilişkin masrafın da yatırılmış olması gerekir. İcra müdürlüğünde yapılan işlemin sonuç doğurabilmesi için İİK m.59 uyarınca işleme ait masrafın ödenmiş olması şarttır. Yargıtay 12. HD’nin 28.2.2008 - 811/1599 sayılı kararı bu yöndedir.

Çeke dayalı bir takip de, takibin kesinleşmesinden sonra örneğin haciz talebi, satış istemi gibi zamanaşımını kesen icra işlemleri arasında yasal sürenin geçmemesi durumunda, zamanaşımı gerçekleşmiş sayılmaz. Yasal süreden amaç TTK m.814’te yer alan süredir.

Zamanaşımını kesen işlem her kim hakkında vaki olmuşsa, ona karşı hüküm ifade eder. Örneğin muteriz borçlu hakkında en son işlem tarihinden sonra çekin tabi olduğu yasal zamanaşımı süresi dolmuşsa, borçlunun zamanaşımı itirazının kabulüne karar vermek gerekir.

(Video) Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir? Bir Suçun Dava Zamanaşımı Süresi Nasıl Belirlenir?

FAQs

Jurix | Çekte Zamanaşımı? ›

Kambiyo senetlerinden sayılan ve uygulamada yoğun biçimde tedavüle sokulan çekte zamanaşımı süresi üç yıldır. Hamil, çek keşidecisine, cirantalara ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma haklarını ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmeden kullanmak durumundadır.

Çekte zamanaşımı süresi ne zaman başlar? ›

Çekte zamanaşımı süresi, ibraz tarihinden değil, ibraz süresinin bittiği tarihten başlar. Örnek; keşide tarihi 2.1.2004 olan, 5.1.2004'te bankaya ibraz edilen bir çek, 14.7.2004'te zamanaşımına uğrar. (TTK m.665'e göre sürenin başladığı ilk gün, burada da dikkate alınmaz.)

Senetlerde zaman aşımı süresi ne kadar? ›

Vadesi gelmiş fakat ödenmeyen bir bononun hamili, senedi düzenleyene karşı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatabilecektir. Hamilin düzenleyene karşı ileri sürebileceği talepler yönünden zamanaşımı süresi TTK'da 3 yıl olarak düzenlenmiştir.

Çek yazdırma süresi kaç gündür? ›

Çekte ödemenin gerçekleşebilmesi için hamilin çeki muhataba ibraz etmesi gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu madde 796' ya göre çekte ibraz süreleri: Çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün. Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir aydır.

Çek ne zaman kambiyo vasfını yitirir? ›

ÇEKTE ZAMANAŞIMI

Anlaşılacağı üzere; çekte zamanaşımı süresi 3 yıldır. Dolayısıyla, zamanaşımına uğramış çek ile kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapmak mümkün değildir. Zira zamanaşına uğramış çek kambiyo senedi vasfını yitirecektir.

Ödenmeyen çek kaç yılda düşer? ›

TTK m.814- (1) Hamilin, cirantalarla, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Borçlar kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar? ›

Alacaklar için zamanaşımı süresi, Borçlar Kanunu 146. – 161. maddelerde düzenlenmiştir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. Alacak zamanaşımı süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez.

10 yıllık senet tahsil edilir mı? ›

Sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanma imkânı olmazsa artık alacak temel sözleşmeye dayalı olarak alacağı 10 yıllık genel zamanaşımı süresi içinde talep ve dava edebilir. Bu durumda ise eldeki senet, yazılı delil başlangıcı niteliğine haiz olacak ve tanıkla alacak hakkı ispat edilebilecektir.

Zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu alacaklar nelerdir? ›

Yol, ikramiye, izin ücreti, fazla çalışma ücretleri için işçi alacaklarında zamanaşımı 5 yıldır. İhbar ve kıdem tazminatı, iş kazasından kaynaklı ortaya çıkan borcun yani, sözleşmeden dolayı ortaya çıkan borcun ödenmemesi durumunda doğan tazminat için de zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Senet kaç yılda iptal olur? ›

Ticari hayatta en çok kullanılan adi senette zamanaşımı 3 yıldır. Devlet kurumlarından alınan senetlerden olan ve resmi kurum veya bankalardan alınan senetler için de zaman aşımı süresi 10 yıldır.

Çek ne zaman geçersiz olur? ›

Çekin ödenmesinin bir şarta bağlanması durumunda çek geçersiz hale gelir. Çek ile ödenecek meblağın para olarak gösterilmesi zorunludur. Para dışında başka değerlerin verilmesi ile çekin tanzim edilmesi mümkün değildir33. Çekteki meblağın sadece yazı ile veya sadece rakamla ifade edilmesi mümkündür.

Tarihi geçmiş çek nasıl tahsil edilir? ›

Ödeme günü gelen çek, kullanım hakkını elinde bulunduran kişi tarafından çekin sahibi olan bankaya götürülerek tahsilat talebinde bulunulmalıdır. Burada önemli nokta, tahsil edilmek istenen şehir ile çekin düzenlendiği şehir aynı ise, bu talebin 10 günlük bir süre içerisinde yapılması gerektiğidir.

Eski çekler ne zamana kadar geçerli? ›

ÇekK m. 3/9 uyarınca çek, üzerinde yazılı baskı tarihinden iti- baren beş yıl içinde muhataba ibraz edilmezse, muhatap bankanın her bir çek yaprağıyla ilgili sorumluluğu sona erecektir.

Senet nasıl hükümsüz olur? ›

Senette düzenleme yeri gösterilmemiş ve düzenleyenin adının yanında da herhangi bir yer gösterilmemişse; senet şekil şartı noksanlığından hükümsüz sayılır.

Zamanaşımına uğramış senet için ne yapılabilir? ›

Bir başka deyişle bono, hak düşürücü süreye tabi olmadığından ancak düzenleyenin/borçlunun zamanaşımı def'inde bulunması halinde kambiyo senedi vasfını yitirir. Dolayısıyla, zamanaşımı süresi geçse dahi, bonoyu elinde bulunduran kişi (hamil), bonoya dayanarak icra takibi başlatabilir veya alacak davası açabilir.

Ödenmeyen çeklerin cezası nedir? ›

Bu suç kapsamında, her bir çekle ilgili olarak 1500 güne kadar adli para cezasına hükmedilebilir. Adli para cezası tutarı Türk Ceza Kanunu 52. maddesine göre günlük 20 TL'den az, 100 TL'den ise fazla olmamak üzere kişinin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde tutularak mahkemece takdir edilir.

Yeni torba yasasında çek affı var mı? ›

Ancak 7226 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasının ortadan kalkması ya da affa uğraması söz konusu değildir.

Çekte hapis cezası ne zaman kalkacak? ›

Yargıtay'daki iş yükünün azaltılmasına çare arandığı dönemde, 5941 sayılı Çek Kanunu'nda değişiklik yapan 6273 sayılı Kanun yayımlanarak[1] karşılıksız çek düzenleyenlere hapis cezası uygulamasına son verildi. Bundan böyle çeklerin kar- şılıksız çıkması halinde borçlu kişiler hapis cezası tehdidiyle karşılaşmayacaklar.

Yazdırılmayan çek nasıl tahsil edilir? ›

Süresinde muhatap bankaya ibraz edilip arkası yazdırılmayan çek kambiyo vasfını yitirmiş olacağından, kambiyo senetlerine mahsus hacizyolu ile takip yapılamaz. Genel hacizyoluyla takip yapılabilir.

İcra borç 10 yıl ödenmezse ne olur? ›

İcra takibi 10 yıllık süre geçmekle kapanmaktadır. Haciz dosyasına 1 yıl işlem yapılmazsa icra takibi kendiliğinden takipsiz kalır ve düşer.

5 yıl ödenmeyen vergi borçları silinecek mi? ›

5 yıl içinde ödenmeyen, dolayısıyla tahsil edilmeyen vergi borcu tahsil zamanaşımına uğrar.

Kredi borcu 10 yıl ödenmezse ne olur? ›

Eğer 10 yıl içerisinde bir işlem yapılmaz ise borcunuz düşer. Eğer ki 1 yıl içerisinde hiçbir işlem yapılmayan ve takipten düşen icra dosyası için karşı taraf yenileme başvurusu yapar ise dosya aktifleşir ve zamanaşımı süresi durur.

20 yıllık açık senet geçerli midir? ›

İmzalanan ve adınıza göre düzenlenmiş olan bir senet'i, kanunlara göre işlemezseniz eğer “3 Yıl Geçerlilik Süresi” vardır. 3 Yıl içinde Senette yazan borcu ve diğer şartları alma hakkınız vardır. Eğer 3 yılı geçerse Senet süresi, bu sefer geçerliliğini kaybetmiş olur.

Senet borcu ödenmezse hapis cezası var mı? ›

Senet bedelinin ödenmemesi halinde borçlu için bir hapis cezası yaptırımı uygulanmaz. Ancak haciz işlemleri devam ederken borçlu icra dosyasına icra taahhüdü verir ancak taahhüt ettiği tarihlerde borcunu ödemezse taahhüdü ihlal suçu oluşur.

Notersiz yapılan senet geçerli mi? ›

Senetlerin geçerli olabilmesi için borçlunun imzası da gerekmektedir. Eğer borçlu kişi okuma ve yazma bilmiyor ise bu kişi için özel parmak izli senet hazırlanmaktadır. Bu senetler de hükmen geçerli olarak sayılmaktadır.

10 yıllık zamanaşımı süresi ne zaman başlar? ›

10 yıllık süre, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Hangi davalarda zaman aşımı yok? ›

Özellikle belirtelim ki, dava zamanaşımı hesaplanırken sadece suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri dikkate alınacaktır. Suçun daha az cezayı gerektiren yaş küçüklüğü, haksız tahrik, meşru müdafaa, suça teşebbüs, yardım etme vb. nitelikli halleri dava zamanaşımı süresi belirlenirken dikkate alınmaz.

Zaman aşımı borcu sona erdirir mi? ›

Zaman aşımı bir defidir, yani savunma olanağıdır. Bununla birlikte zaman aşımı borcu sona erdirmez, sadece borçluya ödemekten kaçınma hakkı verir. Borçlu zaman aşımına rağmen borcu öderse bu geçerli bir ödemedir ve bu ödemenin iadesini isteyemez.

Icraya verilen senet ödenmezse ne olur? ›

İcraya Verilen Senet Ödenmezse Ne Olur? İcraya verilen senet ödenmediği takdirde, borçlu adına haciz işlemleri başlatılmaktadır. Haciz işlemlerinin başlamasından evvel, ödeme emri ile borçluya belli bir süre tanınırken, aynı zamanda borçlunun icra takibine itiraz hakkı da bulunmaktadır.

Senet geri verilmezse ne olur? ›

Ödenmiş senet, senet sahibine iade edilmelidir. Senet sahibine iade edilmeyerek senede ilişkin ödenmemiş gibi işlemlerin yapılması halinde suç işlenmiş olacaktır. Suçun manevi unsuru olarak suç ancak kastla işlenebilmektedir.

Boş senedin sonradan doldurulması suç mu? ›

İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıt, senet, çek vb. gibi bir evrakı hukuka aykırı bir şekilde ele geçirip hukuki netice doğuracak şekilde doldurmak; TCK md.209/2 gereği suçun konusu kağıdın niteliğine göre özel veya resmi evrakta sahtecilik suçuna vücut verir.

Ödenmeyen çekler nasıl tahsil edilir? ›

Çekin tedavülü esnasında çek üzerine imza atan kişiler belirli şartlar altında müracaat borçlusu sıfatını kazanır. Ayrıca bir de düzenleyen kişi vardır. Çeki karşılıksız çıkan kişi ister bu müracaat borçlularına karşı isterse de çeki düzenleyen kişiye karşı icra dairesine giderek icra takibi başlatabilir.

Zamanında ödenmeyen çek ne olur? ›

Çek karşılığı çıkmazsa ne olur? Çekin alan kişinin çekin karşılıksız çıkmasının ardından 6 ay içerisinde şikâyette bulunması halinde, cumhuriyet savcısı çeki düzenleyen kişi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirmektedir.

Çek iptalini kim isteyebilir? ›

Çek iptal davasının yalnızca yetkili hamil tarafından açılabileceği kabul edilmekle birlikte bu kişinin hakkın sahibi yani çekin alacaklısı olması gerekmemektedir. Öyle ki, çeki tahsil cirosu ile devralan kişinin de dava açması mümkündür.

Çek vadesi en fazla ne kadar olabilir? ›

Çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenir. Bu kurala aykırı kayıtlar yazılmamış sayılır (TTK 795/1) (Ancak bu kuralın Türkiye'de “geçici” olarak askıda olduğunu aşağıda açıklayacağız).

Yazılan çek kaybolursa ne olur? ›

Kendi iradesi dışında bir takım sebeplerle çek elinden çıkan ve zayi olan kişi asliye ticaret mahkemesine başvurarak kaybolan çek için ödemeden men yasağı alarak iptalini talep eder. Mahkeme ödemeden men yasağı verir, 6 aylık ilan süresi vardır. 3 kere aralıkla Türk Ticaret Sicil gazetesinden ilan yapılır.

Çek şikayet süresi ne zaman başlar? ›

Şikâyete tabi suç olan karşılıksız çek düzenleme suçunda, şikâyet hakkı çekin yetkili hamiline ait olup şikâyet süresi çekin bankaya ibraz edildiği günden itibaren üç aydır.

Çek tarihi önemli mi? ›

Türk hukukunda ileri tarihli çeklerle ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanunu'nun 692. maddesinin 5. bendi, 707. maddesinin II. fıkrası ile 3167 sayılı Çek Kanunu'nun 4. ve 16. maddeleridir. Çeklerde keşide gününün gösterilmesi zorunlu bir unsurdur (TTK m.692/5).

103 Verilen çekler ne zaman kullanılır? ›

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının İşleyişi: İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılır. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesabın alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.

Vadesi gelmemiş çek tahsil edilir mi? ›

TTK Madde 707 - Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. ÖZET : Çekte vade olamayacağından, çekteki iki tarihten, vadeyi içeren tarih geçersizdir.

Senet hangi durumlarda geçersiz sayılır? ›

Senet üzerinde düzenleme tarihi yazılmamışsa veya düzenleme tarihi yazılıp da bu tarihin senedin tedavüle çıkarıldığı tarihten sonraki bir tarih olduğu anlaşılıyorsa bu durum senedi geçersiz kılar ve kambiyo vasfını ortadan kaldırır.

Sonradan doldurulan senet geçerli mi? ›

Açık bono düzenlenmesi yasaya aykırı olmadığından tanzim tarihi boş olarak imzalanan senedin tanzim tarihinin sonradan yazılması mümkündür. Yazılan tanzim tarihinin anlaşmaya aykırı doldurulduğu hususu ise ancak yazılı belgeyle kanıtlanabilir.

Elimde senet var nasıl tahsil ederim? ›

Bu başvurular İcra Müdürlükleri'ne yapılır. Alacaklı kişi senet ile beraber bu icra dairesine gitmelidir. Başvurunun ardından da borçluya borcunu ödemesi için bir tebligat ulaştırılır. Bu borcun 10 gün içerisinde ödenmesi gerekir.

Senette 3 yıllık zamanaşımı ne zaman başlar? ›

Poliçe, bono ve çekten oluşan kambiyo senetleri hakkında düzenlenen zamanaşımı süreleri Türk Ticaret Kanunu'nda yer almaktadır TTK 749.madde uyarınca; Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler, vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Senedin sonradan doldurulduğu nasıl ispatlanır? ›

Senedin Sonradan Doldurulduğu Nasıl İspat Edilir? Söz konusu taleple yetkili mahkemeye başvuruda bulunan mağdurun, senedin sonradan doldurulduğunu ispat etmesi zorunludur. Bu hususta hukuki prosedürlere göre tanık ifadesine başvurulması bu suçun ispatında kabul edilmemektedir.

Senet davaları ne kadar sürer? ›

Günü geçmiş senet için icra takibi başlatılır ve bunun için de mahkemeye başvurmak gerekir. Adliye yoğunluğuna göre birkaç ay içerisinde mahkeme görülür.

Çek yasağı kaç yıl sürer? ›

(3) Kişi, mahkûm olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara itiraz edebilir.

Çek ödemeyen hapis yatar mı? ›

Çünkü Çek Kanunu Geçici 3'üncü maddesinin 5'inci fıkrası, 31/12/2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayıyor, vadeli çeki kabul ediyor. Buna karşılık sadece çek ödenmezse, hapis cezası var, bono ve poliçesini ödemeyene hapis cezası yok.

Çek bedeli 2023 ne kadar olacak? ›

Yapılan değişikle; 31 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 3.600 TL'den 6.000 TL'ye artırılmıştır.

Çekte 10 günlük süre ne zaman başlar? ›

Örneğin, elinde 04.05.2021 vade tarihli (ve ibraz süresi 10 gün) bir çek olan alacaklının ibraz süresi sonu 14.05.2021 olup, bu süre 01.06.2021'e uzamıştır. Bu halde 10 günlük süresi de 01.06.2021'den (dahil) başlayacaktır.

Çekte vade tarihi var mıdır? ›

Çekte vade olmaz!” “Çek, görüldüğünde ödenir!” Bu kural, Kanun'un açık hükmünde ve yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında aynen vurgulanmış. Çekin görüldüğünde ödeneceğinin aksine herhangi bir kayıt konulması halinde ise bu kayıt yok sayılır (TTK m.707/1).

Karşılıksız çek en fazla kaç yıl? ›

Şikayet neticesinde, karşılıksız çek ile ilgili uygulanacak ilk yaptırım adli para cezası verilmesidir. Bu kapsamda, her bir çekle ilgili olarak “1500 güne kadar adli para cezasına” hükmedilebilir.

Tahsil edilmeyen çekler ne olur? ›

İbrazın süresinde yapılmaması halinde meydana gelecek sonuçlar şöyle özetlenebilir: Çekin süresinde ibraz edilmemesi ile birlikte, kambiyo senedi olma vasfı ortadan kalkar. Bu nedenle çeki elinde bulunduran alacaklı çekin ödenmemesi durumunda kambiyo senetlerine özgü takip hakkından mahrum kalır.

Tarihsiz çek nasıl tahsil edilir? ›

Çek Kanunu'nun geçici 3'üncü maddesi gereğince, 31/12/2020 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. Eğer bu tarih uzatılmaz ise, 31/12/2020 tarihinden sonra düzenlenme tarihinden önce ibraz edilen çek için karşılıksızdır işlemi yapılabilecektir.

Çek cezalarına af gelecek mi? ›

Ancak 7226 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasının ortadan kalkması ya da affa uğraması söz konusu değildir. Hükmün infazının durdurulduğu süre boyunca ceza zamanaşımının işlemeyeceği de hüküm altına alınmıştır.

Çek borcu ödenmezse ne olur? ›

Günü geçmiş, vadesinde ödenmemiş çek borçlarına anayasa kurallarına göre hapis cezası bulunuyor. Borçlu kişi çek borcunu ödeyemediği takdirde öncelikle kişiye 1500 güne kadar adli para cezası veriliyor. Kişi kendisine verilen bu sürede borcunu ödemezse hapis cezasına çevriliyor.

Çek kırdırma yüzde kaç? ›

Bankalar ve firmalar çek kırdırma işlemi yapar. Yapılacak işlemler için %5 ilearasında komisyon alınır. Çek kırdırma işlemlerini yasal yollar ile yapmak gerekiyor. Bankalar, faktoring şirketleri, faturasız yasal olarak çek kırdırma işlemleri gerçekleştirilebilir.

Videos

1. 41) BORÇLAR HUKUKU - ZAMANAŞIMI - 2022/ 20223GÜNCEL
(Kamusal Alan Hukuk Akademi)
2. İCRA BORCU ZAMANAŞIMINA UĞRAR MI?
(Av. Caner Besler)
3. 32) Ceza Hukuku Genel Hükümleri - Zamanaşımı - Murat AKSEL
(Hukuk Öğretir)
4. DAVA ZAMANAŞIMI
(LEF HUKUK)
5. Alacak Davası Zaman Aşımı
(Aylin Göstericiler)
6. Senetlerde Zamanaşımı Olması Hak Kaybı Yaratır Mı Ödenmeyen Senetler Nasıl Tahsil Edilir?
(Herkese Hukuk)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 06/20/2023

Views: 5365

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.