Hamiline Çek Nedir? - Çekpara (2023)

Hamiline Çek Nedir? - Çekpara (1)

2009 Yılında çıkan 5941 sayılı çek kanunu ile çekler; tacir çeki, tacirolmayan çeki, tacir hamiline çek ve tacir olmayan hamiline çek olmak üzere4 kategoriye ayrılmıştır. Bankalar ise bu 4 ayrı kategorideki çekler içinayrı ayrı çek defteri basmak zorundadır. Her bir çek defteri basıldığıkategoride kullanılmak zorunda olup yanlış kullanılması durumunda keşideciiçin hapis cezasına varacak yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu nedenlekullanılacak çek defterinin seçimi yapılmadan önce yapılacak iş gereği hangiçeke ihtiyaç duyulacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Bu yazımızda Hamiline Çek nedir, tacir hamiline çek nedir ve tacir olmayanhamiline çek nedir sorularını cevaplarken sizlerde hangi çeki kullanmanızgerektiğine karar verebileceksiniz.

Hamiline Çek Nedir?

Çekin, her hangi bir isme, nama düzenlenmeden ‘hamiline’ düzenlenmesinehamiline çek denir. Kanunen, kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olanbir çek, hamiline yazılı çek hükmündedir.Hamiline çek kimin elindeyse o kişi çeki tahsil etmehakkına sahiptir.

Hamiline Çek Nasıl Düzenlenir?

Çek düzenlemek her zaman özen isterken hamiline çek yazmak çok daha dikkatgerektirir. Hamiline çek düzenlenecek ise öncelikli olarak bankayahamiline çek defteri için başvurulması gerekmektedir.Bankalar hamiline çekler için özel olarak çek defteri basar ve bu çekhesaplarını ayrı takip ederler. Bankalar, hamiline çek hesabı sahiplerininaçık kimliklerini, kimlik numaralarını, bu hesaplardan yapılan ödemetutarlarını, ödeme yapılan kişilere ait yine kimlik bilgilerini ve kimliknumaralarını Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirirler.

Dikkat: Hamiline çek için özel hazırlanan çek yapraklarında‘hamiline’ ibaresi mutlaka matbu olarak yer almak zorundadır. Çekyapraklarına elle hamiline yazılması durumunda çeki düzenleyen kişi 1yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Hamiline çek nasıl yazılır? sorusunu madde madde cevaplayalım.

 • Lehine düzenlenen bölümünde matbu olarak ‘hamiline’ ibaresi yer alır.
 • Düzenlenme tarihi belirtilmelidir
 • Çekin düzenlendiği yer yazılmalıdır.
 • Ödenecek tutar hem yazı ile hem rakam ile yazılmalıdır.
 • Keşideci çeki imzalamalıdır.

Hamiline Çek Nedir? - Çekpara (2)

Tacir Hamiline Çek Nedir?

Gerçek ve tüzel kişilere, esnaf ve sanatkâr odasına kayıtlı esnaf vesanatkârlara ticari ilişkiden doğan borçlarını ödemeleri için verilen çekdefterlerine tacir çeki denir. Bu çeklerin matbu olarak hamiline basılmasınaise tacir hamiline çek denir.

Tacir hamiline çekte dikkat edilmesi gereken 3 nokta bulunmaktadır.

 • Çek defteri verilen kişinin tacir olması gerekmektedir.
 • Ticaret ilişkisinden doğan bir borç için tacir hamiline çekkullanılmalıdır. Tacir kişi kendi şahsi borçlarını bu çek ile ödeyemez.
 • Çek matbu olarak ‘Hamiline’ düzenlenmiş olmalıdır.

Tacir Olmayan Hamiline Çek Nedir?

Tacir olmayan kişilerin kullandığı çekler tacir olmayan çeklerdir. Bu çekleraynı zamanda, tacirler tarafından ticari olmayan işlemlerinden doğanborçları ödemek için kullanılır. Tacir olmayan çeklerin hamiline olarakdüzenlemiş haline tacir olmayan hamiline çek denir. Tacir kişi, kendi iş veişlemleri ile ilgili ödemelerini tacir olmayan kişinin çek defterinikullanarak çek düzenlemesi halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılabilir.

Hamiline Çek Ciro Edilebilir mi?

Hamiline çeklerin devri, çekin fiziki olarak eldeğiştirmesi ile gerçekleşmektedir. Hamiline çekin ayrıca ciro edilmesinegerek yoktur. Fakat cirolanan hamiline çeklerin hukuki niteliğideğişmeyecektir.

FAQs

Hamiline Çek Nedir? - Çekpara? ›

Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır.

Hamiline çek ne demek? ›

Çekin üzerinde herhangi bir isim ya da unvan yazmıyorsa, bu tür çeklere 'hamiline çek' denir. Kısacası çekin üzerinde kimin adına düzenlendiğine dair herhangi bir ibare yoktur. Hamiline çek, kimin elinde ise o kişi çeki tahsil etme hakkına sahiptir.

Hamiline çek ödenir mi? ›

Fakat normal çeklerde lehtar kısmında gerçek ya da tüzel bir kişinin bilgileri yer alır. Hamiline çeklerde ise lehtar kısmında böyle bilgiler yer almaz. Hamiline demek çekin ödeneceği herhangi bir tarafın bulunmadığını ve çeki elinde tutan tarafın ödeme alacağını belirtir.

Hamiline çek nasıl kullanılır? ›

Çekin arkasına firmanızın kaşesini basarak, yetkili imza ile imzalar mal ya da hizmet aldığınız firmaya verebilirsiniz. Bu işleme cirolama denir ve çek tutarı ciro ile tedarikçiye devredilmiş olur. Ciro ile çeki alan firma, çeki bankaya verecek ve vadesinde de tahsilatı bekleyecektir.

Hamiline çek nasıl tahsil edilir? ›

Çeki hamiline düzenlerseniz, çeki elinde bulunduran herhangi bir kişi tahsil edebilir. Bu alanın boş bırakılması halinde, çek hamiline olarak işlem görür. Çek yaprağının üzerinde çeki düzenleyen kişinin vergi kimlik numarası mutlaka yer almalıdır. Çek, bankaya verildiği zaman karşılığı hemen ödenir.

Hamiline çek yasak mi? ›

Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması hâlinde, ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunması gereklidir. Çeke elle hamiline yazmak yasaklanmıştır.Hatta çek üzerine elle bu ibareyi yazanlar için 1 yıl hapis cezası getirilmiştir.

Hamiline çek ödenmezse ne olur? ›

Karşılıksız çek keşidesinin cezai müeyyidesi adli para cezasıdır ve bu para cezası ödenmediği takdirde doğrudan hapis cezasına çevrilir.

Hamiline çek nasıl iptal edilir? ›

Çek iptal davası, zıyaa uğrayan bir çekin yetkili hamilinin hak kaybına uğramaması adına açılan bir davadır. Bu davada yetkili hamil olduğunu iddia eden kişi, çekin zıyaa uğradığını ispat ederek iptalini talep etmektedir. Mahkemece çekin zıyaa uğradığına kanaat getirildiği takdirde çek iptal edilir.

Çekin karşılığı olup olmadığını nasıl anlarız? ›

Çekin arka bölümünde yer alan isim, soy isim, imza ve ciro bölümlerine dikkat edilmesi gerekir. Ciro bölümü önemli olmaktadır. Ciro bölümünde yazan isim, soy isim bilgileri ile çeki teslim eden kişi ya da kurumun kimlik bilgilerinde karşılaştırma yapılmalıdır. Alınan çek mutlaka bankadan kontrol edilmelidir.

Çek karşılıksız çıkarsa banka ne yapar? ›

Karşılıksız çeki tespit edilmesinden sonra bu çekin tahsili için icra takibi yoluna başvurulabilir. Hatta çek bir kıymetli evrak olduğunda borçlunun mal kaçırma şüphesi var ise ihtiyati haciz kararı da alınabilecektir. Çeki ciro eden kişi veya kişilere karşı karşılıksız çek için icra takibinin başlatılması gerekir.

Hamiline çek kimlere verilir? ›

Tacir hamiline çek, gerçek ve tüzel kişilere, esnaf ve sanatkar odasına kayıtlı olan kişilerin ticari ilişkilerden doğan borçlarının ödenmesi için verilen çeklerdir.

Kaç çeşit çek var? ›

Çek çeşitleri nelerdir?
 • Seyahat çeki.
 • Çizgili çek.
 • Mahsup çeki.
 • Teyitli çek.
 • Garantili çek.
 • Banka çeki.
 • Posta çeki.
 • Karşılıksız çek.

Çek hangi durumlarda geçersiz olur? ›

Çekin ödenmesinin bir şarta bağlanması durumunda çek geçersiz hale gelir. Çek ile ödenecek meblağın para olarak gösterilmesi zorunludur. Para dışında başka değerlerin verilmesi ile çekin tanzim edilmesi mümkün değildir33. Çekteki meblağın sadece yazı ile veya sadece rakamla ifade edilmesi mümkündür.

Tacir olmayan hamiline çek yasak mı? ›

Ticari işlerde tacir olmayan çek kullanımı yasaklanmış olsa da gerçek kişi tacirlerin mal/hizmet alımlarında tacir olmayan çekler ile ödeme yapıldığı görülmektedir.

Çek yasağı kaç yıl sürer? ›

Karşılıksız çek keşide etme suçu kapsamında ceza alan ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilen kişi asli para cezasının ödendiği tarihten itibaren 3 yıl sonra ve her halde yasak kararı verilmesinden 10 yıl sonra çek düzenleme yasağı kararının kaldırılmasını talep edebilecektir.

Çek bedeli 2023 ne kadar olacak? ›

Yapılan değişikle; 31 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 3.600 TL'den 6.000 TL'ye artırılmıştır.

Karşılıksız çek kesmenin cezası nedir? ›

Bu suç kapsamında, her bir çekle ilgili olarak 1500 güne kadar adli para cezasına hükmedilebilir. Adli para cezası tutarı Türk Ceza Kanunu 52. maddesine göre günlük 20 TL'den az, 100 TL'den ise fazla olmamak üzere kişinin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde tutularak mahkemece takdir edilir.

Faturasız çek kırdırma nedir? ›

Halk deyimiyle çek kırdırma işlemi, vadesi henüz gelmemiş olan çeklerin nakit paraya çevrilmesidir. Bankalar ya da faktoring alanındaki şirketler bu işlem için farklı değişkenlere bağlı olarak faiz ve komisyon kesintisi yapmaktadır.

Çek cezaları kalktı mı? ›

Yargıtay'daki iş yükünün azaltılmasına çare arandığı dönemde, 5941 sayılı Çek Kanunu'nda değişiklik yapan 6273 sayılı Kanun yayımlanarak[1] karşılıksız çek düzenleyenlere hapis cezası uygulamasına son verildi. Bundan böyle çeklerin kar- şılıksız çıkması halinde borçlu kişiler hapis cezası tehdidiyle karşılaşmayacaklar.

Karşılıksız çekin ne kadarını banka öder? ›

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, bankalar süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde 6 bin TL ödemekle yükümlü olacaklar. Bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için zorunlu ödeme miktarı 3 bin 600 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıldı.

Karşılıksız çek için banka ne kadar öder? ›

Yapılan değişikle; 28 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 2.670 TL'den 3.600 TL'ye artırılmıştır.

Ciro edilmiş karşılıksız çek kimden tahsil edilir? ›

Ciro Edilen Çek Kimden Tahsil Edilir? Çek çeki düzenleyen tarafın banka hesabından tahsil edilir. Ciro yoluyla çeki devralan kişi ibraz tarihi geldiğinde bankaya giderek çek değerini alabilir.

Çekte yetkili hamil kimdir? ›

Bir emre yazılı çeki elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı2 cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılacaktır (TTK m. 702)3. Tam cirolarda ise, lehine ciro yapılan kişi yetkili hamildir.

Çek sahibi çeki iptal edebilir mi? ›

Bunun için talep edenin çekin iptalini talep etmekte haklı menfaati bulunmalıdır. 2.Çek üzerinde hak sahibi olan kişinin dava açması gerekmektedir. Kanunen çekin iptalini, çek üzerinde en son hak sahibi olan kişi talep edebilmektedir.

Çek yaprağı yırtılırsa ne olur? ›

Çekin üzerine bir şeyler dökülmesi, çekin yırtılması, çekin yanması, çekin kaybolması gibi durumlarda çekin hamil tarafından bankaya ibrazı imkânsız hale gelir, bu durum hukuk dilinde çekin zayi olmasıdır. Yani çekin zayi olması durumunda açılacak dava çek iptal davasıdır.

Çekin arkasına atılan imzaya ne denir? ›

Çeki elinde bulunduran kişiye lehtar, Çeki düzenleyen kişiye keşideci, Çekin arkasında imzası bulunan kişilere ise aval (kimi kaynaklarda ciranta) denilir.

Çekin arkasına atılan imza ne anlama gelir? ›

Çekin arkasına keşidecinin kaşesini basması ve firma yetkilisinin imzasını atması ile çek cirosu yapılmış olur. Çek ciro etmek suretiyle çek üzerinde yazılı tutar lehtara devredilmiş olur. Ciro edilmiş çeki alan kişi vadesi geldiğinde çekin tahsilatını yapabilecektir.

Karşılıksız çekte hapis cezası var mı? ›

Günü geçmiş, vadesinde ödenmemiş çek borçlarına anayasa kurallarına göre hapis cezası bulunuyor. Borçlu kişi çek borcunu ödeyemediği takdirde öncelikle kişiye 1500 güne kadar adli para cezası veriliyor. Kişi kendisine verilen bu sürede borcunu ödemezse hapis cezasına çevriliyor.

Karşılıksız çekte suç yeri neresidir? ›

Karşılıksız çek keşide etme (düzenleme) suçuna ilişkin yapılacak yargılamada görevli mahkeme İcra Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkemeyse çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği yer, çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer, hesap sahibinin yerleşim yeri ve şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Karşılıksız çek sicile işler mi? ›

Sınırlı sicil affından yararlanmasına rağmen verilen adli para cezası ortadan kalkmamakta, adli para cezası hapis cezasına çevrilmişse, hukuken bir değişiklik olmamaktadır. Çünkü karşılıksız çek yönünden bu “af” sadece Risk Merkezi'ndeki sicili kapsamakta, adli yönden hiçbir hüküm ve sonuç doğurmamaktadır.

Mavi çek ne demek? ›

Bu mavi sembol (ortada bir çek işareti bulunan mühür), hesabın Instagram tarafından resmi olarak doğrulandığı anlamına gelir. Bu, Instagram onaylı rozete sahip kişi, marka ve işletmelerin gerçek olduğu anlamına gelir.

Karşılıksız çek vergiden düşer mi? ›

Mert Özbilgin | Deloitte Vergi Denetçisi

Vergi Usul Kanunu'nun 323 üncü maddesi gereğince dava aşamasındaki karşılıksız çekler için alacaklı işletmeler, pasifte karşılık ayırdıkları takdirde karşılık giderini gelir tablosu hesaplarına intikal ettirebilmektedirler.

Çek alırken neye dikkat etmeli? ›

Çekte mutlaka 'Çek' kelimesi belirtilmelidir. Çek belirli bir tutarın ödemesini içermelidir. Açık çek, üzerinde ödeme tutarı yazmayan çek geçersizdir. Ayrıca bu ödemenin gerçekleştirilmesi için çek üzerine her hangi bir koşul, kayıt yazılmamalıdır.

Teyitli çek ne demek? ›

Çekin karşılığının olduğuna ilişkin olarak muhatap banka tarafından yazılmış bir kaydı içeren çeklere “teyitli (bloke) çek” adı verilir. Çekle ödeme yapmak isteyen keşideci, çeki tedavüle çıkarmadan önce muhatap bankaya başvurarak çekin karşılığının olduğunu gösteren kaydın üzerine yazılmasını talep eder.

Çek cezasından nasıl kurtulurum? ›

Dolayısıyla 7226 Sayılı Yasa karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasının infazını durdurmakta ve alacaklıya olan borcun belirli taksitlerle ödenmesi halinde cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

Hangi banka çek bozar? ›

Hangi banka olduğu fark etmeksizin, mobil uygulama üzerinden faturalı çekinizin fotoğrafını DenizFaktoring'e yüklemeniz mümkün. Finansman tutarını öğrendiğiniz çekinizi size en yakın DenizBank şubesine giderek anında nakde çevirebilirsiniz.

Çek çalınırsa ne olur? ›

Çek çalındığı, kaybolduğu, yırtıldığı veya başka bir şekilde zayi olduğu zaman çek iptali süreci işletilmelidir. Bu da ancak çek iptali davası açarak olmaktadır. Belirtmemiz gerekir ki çek iptali önemli sonuçları olan, ciddiyetle ve hızlı şekilde işletilmesi gereken bir süreçtir.

Çek kaç yıl sonra iptal olur? ›

Kambiyo senetlerinden sayılan ve uygulamada yoğun biçimde tedavüle sokulan çekte zamanaşımı süresi üç yıldır. Hamil, çek keşidecisine, cirantalara ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma haklarını ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmeden kullanmak durumundadır.

Çek kaç gün geçerlidir? ›

Türk Ticaret Kanunu madde 796' ya göre çekte ibraz süreleri: Çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün. Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir aydır.

Karşılıksız çek cezası ertelendi mi? ›

Karşılıksız çekte insan haklarına uygun düzenleme yapılması için 12 gün kaldı. Eğer 30 Haziran 2022 tarihine kadar Anayasa ve insan haklarına uygun düzenleme yapılmazsa, karşılıksız çek mahkumlarının ertelenen hapis cezalarının infazına kaldığı yerden devam edilecek.

Çek bedelini kim öder? ›

Madde 10- Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya1 kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Çek karnesi almak için kredi notu kaç olmalı? ›

Bankaların standart bir çek defteri için kişilerden talep ettiği teminat miktarı her bir çek sayfası için yaklaşık 700 TL'dir. Standart bir çek defterinde 10 sayfa bulunduğu dikkate alındığında, teminat bedelinin yaklaşık 7.000 TL olduğu söylenebilir.

Çek en fazla kaç TL? ›

TCMB'nin Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya yükseltildi.

Kaç çeşit çek karnesi vardır? ›

Belli başlı çek çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:
 • Seyahat çeki.
 • Çizgili çek.
 • Mahsup çeki.
 • Teyitli çek.
 • Garantili çek.
 • Banka çeki.
 • Posta çeki.
 • Karşılıksız çek.

Çek hamili kimdir? ›

Çek düzenleyen sahibine "keşideci", çekin muhatabı ve meblağı alacak kişiye "lehdar", ödeme yapacak olan tarafa da "muhatap" denir. Bankada bir karşılığı olmadan düzenlenen çeklere "karşılıksız çek" denir. Çekin üzerinde lehdarın adı yazılı ise "nama yazılı çek", lehdarın adı bulunmuyorsa "hamiline çek" denir.

Bankalar çek karnesi verirken nelere dikkat ederler? ›

Başvurunuzun uygun bulunması takdirinde bankanız tarafından basılan çek defterinizde yer alan bilgileri dikkatlice incelemelisiniz. Her bir yaprakta kişinin vergi kimlik numarası, çekin basıldığı tarih, banka adı ve bankadaki hesap numarası yer almalı. Bunlar çek hesabınıza ait bilgilerden derleniyor.

Çek veren kişi ölürse ne olur? ›

5.5. Keşidecinin Ölümü: Çekin tedavüle çıkmasından sonra keşidecinin ölümü veya medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi yahut iflası çekin geçerliliğine zarar getirmez.

Cirolu çeki kim öder? ›

Dolayısıyla çeki ciro eden taraf, çek vadesindeki tahsilat haklarını devretmiş olur. Ciro işlemiyle birlikte çeki ilk düzenleyen taraf borçlu konumunu devam ettirerek çek bedelini öder ve ciro yoluyla çeki elde eden son taraf da çeki tahsil eder.

Bankaya verilen çek geri alınır mı? ›

Bankalar, takas dağıtım paketi ile iletilen bilgileri, ilgili takas gününde 06:00-17:45 saatleri arasında inceleyip iade paketleri ile Takasbank sistemine aktarır. İade kapanışı sonrasında sistem tarafından iade dağıtım paketi ile iade çek bilgileri bankalara gönderilir.

Çek için hapis cezası var mı? ›

Karşılıksız Çek Nedir? Karşılıksız çekten dolayı alacaklının şikayetçi olması durumunda, borçlu karşılıksız kalan çek bedelinin yanı sıra bir de adli para cezası ödemek zorunda olup, bu para cezasını süresinde ödeyememesi durumunda hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

Çekin sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır? ›

Findeks Karekodlu Çek Raporu, Findeks Mobil Uygulaması üzerinden çek üzerindeki karekod okutularak keşidecinin ödeme geçmişi ve çek yaprağının geçerliliğini kontrol edebileceğiniz bir rapordur.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 19/09/2023

Views: 5287

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.